Warning

[X]
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
GREEN SPEED 8.6
即時影像
News&Events

109年度積分賽總累計成績(第1-5場)

109年度會員積分賽自三月起至七月已進行五場,前五場累計成績如下:

累計積分同分時,以出席場次多者排序在前,同積分同場次時以累計總桿數低者排序在前    

【男子組】會員積分賽總累計(1-5場)成績表 

名次 會員姓名 出席場次 總累計積 總桿數
1 小○仁 4 37 313
2 洪○琛 3 32 228
3 黃○賢 4 27 332
3 陳○德 4 27 332
5 江介暐 3 21 246
6 林○勳 3 21 249
7 蕭○愷 2 20 160
8 陳○都 3 19 251
9 李○榮 3 18 250
10 卓○雄 3 17 253
11 李○烈 2 17 165
12 吳○標 5 13 437
13 李○良 4 13 353
14 林○華 2 13 169
15 楊○龍 5 10 444
16 戴○堯 5 10 446
17 馮○元 5 10 450
18 游○耀 3 10 257
19 鄒○泉 2 10 167
20 吳○騰 2 8 171
21 余○哲 2 7 172
22 何○生 1 7 83
23 洪○正 4 5 373
24 劉○壽 3 5 267
25 郭○龍 4 4 372
26 林○仲 4 4 387
27 顏○福 4 4 397
28 段○智 4 4 403
29 盛○皓 3 3 274
30 史○禾 3 3 279
31 吳○章 3 3 304
32 黃○耀 2 2 179
33 卓○誠 2 2 180
34 陳○良 2 2 185
35 傅○宗 2 2 188
35 黃○德 2 2 197
37 黃○通 1 2 87
38 張○生 1 1 90
39 李○松 1 1 94
40 對○拓紀 1 1 95
41 吳○釗 1 1 96
42 葉○良 1 1 98

【女子組】會員積分賽總累計(1-5場)成績表 

名次 會員姓名 出席場次 總累計積 總桿數
1 莊○玲 4 21 347
2 詹○玉蘭 5 16 498
3 許○葉 4 12 395
4 陳宣佑 2 11 169
5 周○蓁 2 10 172
6 陳○平 2 9 180
7 曹○翠 2 8 187
8 饒○香 2 7 213
9 林○瑀 2 2 205
9 周○裁 1 2 101

2020-07-21