Warning

[X]
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
GREEN SPEED 10
即時影像
News&Events

109年度積分賽總累計成績(第1-4場)

109年度會員積分賽自三月起至六月已進行四場,前四場累計成績如下:

累計積分同分時,以出席場次多者排序在前,同積分同場次時以累計總桿數低者排序在前    

【男子組】會員積分賽總累計(1-4場)成績表   

名次  會員姓名  出席場次 

總累計積分

總桿數 
1 小○仁  3 32 229
2 黃○賢  4 27 332
3 洪○琛  2 21 151
4 蕭○愷  2 20 160
5 李○榮  3 18 250
6 陳○德  3 18 254
7 卓○雄  3 17 253
8 李○烈  2 17 165
9 林○勳  2 14 166
10 林○華  2 13 169
11 李○良  3 11 266
12 陳○都  2 11 169
13 鄒○泉  2 10 167
14 江○暐  2 10 169
15 吳○標  4 9 351
16 戴○堯  4 9 355
16 楊○龍  4 9 355
18 馮○元  4 9 362
19 游○耀  2 8 170
20 吳○騰  2 8 171
21 洪○正  4 5 373
22 劉○壽  3 5 267
23 段○智  4 4 403
24 余○哲  1 4 85
25 盛○皓  3 3 274
26 郭○龍  3 3 278
27 史○禾  3 3 279
28 林○仲  3 3 285
29 顏○福  3 3 299
30 吳○章  3 3 304
31 黃○耀  2 2 179
32 卓○誠  2 2 180
33 陳○良  2 2 185
34 傅○宗  2 2 188
35 黃○德  2 2 197
36 黃○通  1 2 87
37 張○生  1 1 90
38 李○松  1 1 94
39 對馬○紀  1 1 95
40 吳○釗  1 1 96
41 葉○良  1 1 98

【女子組】會員積分賽總累計(1-4場)成績表  

名次 會員姓名 出席場次 總累計積 總桿數
1 3 15 262
2 詹謝 4 14 393
3 2 11 169
4 2 9 180
5 3 8 303
6 2 7 213
7 1 6 80
8 1 3 96
9 2 2 205
9 1 2 101

2020-06-19