Warning

[X]
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
GREEN SPEED 8.6
即時影像
News&Events

109年度積分賽總累計成績(第1-3場)

109年度會員積分賽自三月起至五月已進行三場,前三場累計成績如下:

累計積分同分時,以出席場次多者排序在前,同積分同場次時以累計總桿數低者排序在前  

【男子組】會員積分賽總累計(1-3場)成績表

  

名次 姓名 出席場次 總累計積分 總桿數
1 黃○賢 3 24 248
2 洪○琛 2 22 151
3 小○仁 2 21 155
4 卓○雄 3 17 253
5 陳○德 2 15 170
6 林○勳 2 14 166
7 林○華 2 13 169
8 李○榮 2 11 168
9 江○暐 2 10 169
10 李○良 2 10 178
11 蕭○愷 1 10 82
12 李○烈 1 9 84
13 楊○龍 3 8 266
13 戴○堯 3 8 266
15 馮○元 3 8 274
16 劉○壽 3 6 267
17 鄒○泉 1 5 84
18 吳○騰 1 5 87
19 吳○標 3 4 268
20 洪○正 3 4 279
21 余○哲 1 4 85
22 林○仲 3 3 285
23 顏○福 3 3 299
24 段○智 3 3 306
25 卓○誠 2 2 180
26 史○禾 2 2 181
27 陳○良 2 2 185
28 郭○龍 2 2 188
29 盛○皓 2 2 189
30 黃○德 2 2 197
31 吳○章 2 2 198
32 黃○通 1 2 87
33 游○耀 1 1 88 
34 張○生 1 1 90 
35 黃○耀 1 1 90
36 陳○都 1 1 91 
37 李○松 1 1 94 
38 吳○釗 1 1 96
38 傅○宗 1 1 96
40 葉○良 1 1 98

 

【女子組】會員積分賽總累計(1-3場)成績

   

名次 姓名 出席場次 總累計積分 總桿數
1 陳○佑 2 11 169
3 詹謝○蘭 3 10 295
2 莊○玲 2 10 176
4 許○葉 3 8 303
5 周○蓁 1 6 80
6 饒○香 1 4 110
7 曹○翠 1 3 96
7 陳○平 1 3 96
9 林○瑀 2 2 205
10 周○裁 1 2 101

  

 

   

2020-05-15